1. خدمات حسابرسی

حسابرسی داخلی

حسابرسی عملیاتی

بازرس قانونی

حسابرسي صورتهاي مالي

حسابرسی مالیاتی

 

  1. خدمات مالی

 

رسیدگی و کنترل اسناد

تهیه صورت های مالی تلفیقی

اصلاح حساب

 

  1. خدمات مدیریت

 

بودجه‌ريزي عملياتي

طراحی و تدوین ساختار سازمانی

طراحی و پیاده سازی حسابداری مدیریت

تدوین آئین نامه های مورد نیاز

طراحی و استقرار سيستم های مالی

پیاده سازی هزینه یابی برمبنای فعالیت

عارضه یابی مالی و تجزیه وتحلیل صورت های مالی

تهیه طرح امکان سنجی (FS)

تهیه و تدوین استراتژی (بیانیه ماموریت و چشم انداز)