استاندارد حسابداری

https://www.audit.org.ir/WFrmCodificatedStandardView.aspx

استانداردهای حسابرسی

https://www.audit.org.ir/WFrmCodificatedStandardView.aspx

قانون مالیاتهای مستقیم

http://intamedia.ir/Pages/Action/LawsIndex/1

قانون مالیات بر  ارزش افزوده

http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsIndex/3/1

بخشنامه های مالیاتی

http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LastDocs/1

آیین نامه های مالیاتی

http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LastDocs/3

راهنمای سرمایه گذاری در ایران

کتاب راهنمای حقوق سرمایه گذاران خارجی