پیشرفت سریع تکنولوژی و روند رو‏به رشد تغییرات در دنیای تجاری، منجر به ایجاد نیازهای جدید به خدمات حرفه حسابداری و حسابرسی شده است. بخش خدمات مدیریت موسسه قادر است با اتکاء به توان فنی و حرفه‏ ای و بهره‏ گیری ازخوشنامی مدیران ارشد و شورای راهبردی و پشتیبانی بخش تحقیق و توسعه موسسه، خدمات مدیریت باکیفیت به جامعه عرضه نماید. برخی از خدمات مدیریت ارائه شده توسط این بخش به شرح ذیل است:

مشاوره مدیریت سرمایه گذاری و مشاوره مالی

طراحی و پیاده سازی سیستم‏های مالی

مشاوره در طراحی و استقرار سیستم کنترل داخلی و ارزیابی آن

بررسی، ارزیابی و بهبود چرخه­ ها و فرآیندهای عملیاتی و پشتیبانی

اصلاح حساب

مشاوره مدیریت مالی

مشاوره در امور مالیاتی

خدمات ارجاعی از مراجع قضایی

ارزیابی سهام

همچنین سایر خدمات مدیریت قابل ارائه توسط این بخش ، به شرح ذیل است:

استقرار و ارزیابی سیستم مدیریت ریسک

بودجه ­ریزی عملیاتی

کمک به استقرار و بکارگیری سیستم گزارشگری مسئولیت اجتماعی